GALLERY

2016--2015年度CFA注册猫

 

 

净梵文棕补丁白 上海刘女士

棕虎斑加白DD 上海刘女士

梵文棕补丁白 沈阳于小姐

梵文棕白MM 上海谢先生

银补丁白MM 济南衣小姐

蓝白高白DD 南京赵小姐

蓝白梵文DD  梵文棕补丁MM  南京黄小姐

梵三色 苏州周小姐

红白DD 苏州沈小姐

 

红白DD 苏州林女士

棕白梵文MM 无锡朱女士

               棕补丁白1                                          棕补丁白2 上海张小姐